Kvalitní vzdělání pro mladé
Projekt Pospolu
Zrychlená navigace - HomePage - Projekty - Pospolu
1. Stručná charakteristika projektu POSPOLU
Národní projekt POSPOLU řeší příjemce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s partnerem projektu Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, s finanční podporou ESF a státního rozpočtu ČR. Na vlastní realizaci projektu se podílejí zástupci Svazu průmyslu a dopravy, ke spolupráci jsou přizváni také zástupci Asociace krajů ČR, Odborového svazu KOVO a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Zástupci různých institucí jsou zastoupeni v Komisi sociálních partnerů (https://www.nuv.cz/pospolu/socialni-partneri) a v Koordinačním výboru, nejvyšším orgánu na úrovni řízení projektu.
Projekt byl zahájen 7. prosince 2012 a bude ukončen 30. června 2015.
Projekt má tři klíčové aktivity:
KA1: Modely spolupráce škol a firem
vytvoření modelů spolupráce škol a firem;
pilotní ověření vybraných aplikací modelů spolupráce škol a firem;
metodické a učební materiály pro odborný výcvik, odbornou praxi a profilovou maturitní zkoušku.
Vytvořeny jsou dva základní modely spolupráce:
1) pro obory s maturitní zkouškou,
2) pro obory s výučním listem. Třetí model (pro obory L0) vznikl na základě dvou předcházejících modelů. https://www.nuv.cz/pospolu/modely-spoluprace-skol-a-zamestnavatelu
Pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání postupně vznikají aplikované modely spolupráce škol a zaměstnavatelů. Modely spolupráce jsou vytvořené společně se zaměstnavateli a školami a konkretizovány pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání. Celkem bude připraveno 56 aplikovaných modelů spolupráce ve všech skupinách oborů vzdělání. Součástí každého z nich bude případová studie z konkrétní školy a firmy. Případové studie budou vycházet z dobré praxe škol a firem, budou vytvářeny společně v rámci pracovních skupin projektu. Podklady pro případové studie v pilotovaných oborech vzdělání budou získávány z pilotáže.
Na základě výběrového řízení bude vybráno 25 partnerství škol a firem (dodavatelé), která na základě šablon vycházejících z obecného modelu spolupráce připraví vlastní příklady konkrétní spolupráce mezi školami a firmami. Tato partnerství budou v rámci pilotáže realizována a spolupráce vyhodnocena z hlediska přínosnosti a efektivity, dosažených výsledků, finančního, legislativního a organizačního dopadu. Na vyhodnocení spolupráce se bude podílet vedle vlastního řešitelského týmu projektu i externí firma (výběrové řízení v KA3).
V rámci klíčové aktivity budou také zpracovávány metodické a učební materiály na podporu rozvoje spolupráce při profilové maturitní zkoušce a při realizaci praktického vyučování ve všech skupinách oborů. Pro tuto část aktivity také budou sbírány materiály v rámci realizace pilotáže.
KA2: Vzdělávání pro realizaci a přenos nových forem spolupráce v praktickém vyučování
Vzdělávání vedoucích pracovníků a učitelů SŠ, zřizovatelů (kurzy, vzdělávání tréninkovou formou, semináře k modelům spolupráce, informační semináře)
Součástí klíčové aktivity je vzdělávání pedagogických pracovníků, zřizovatelů odborných škol, zaměstnavatelů v regionech. Řešitelským týmem jsou vytvářeny vzdělávací programy na podporu spolupráce školy a firmy. Témata seminářů budou zaměřena na tyto oblasti:
podpora a rozvoj mobility na středních školách -možnosti využití ECVET;
modely spolupráce škol a firem a jejich uvedení do praxe;
prohloubení spolupráce škol a firem v odborném výcviku, zkvalitnění a úpravy ŠVP;
spolupráce škol a firem v rámci odborné praxe a zapracování do ŠVP;
možnosti zapojení sociálních partnerů do profilové maturitní zkoušky v středních odborných školách.
Realizace vzdělávacích programů formou koučování zaměřeného na dvojice ze škol a firem na témata (https://www.nuv.cz/pospolu/vzdelavaci-akce)
Jak probudit zájem žáků o odborné vzdělávání?
Jak rozvíjet odborné kompetence žáků tak, aby se uplatnili na trhu práce?
Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery?
Jak prohlubovat spolupráci ze strany školy se sociálními partnery?
Jak podporovat motivaci firem k větší strategické spolupráci se školami?
Dále budou vytvořeny vzdělávací programy pro nově navrhované profesní kvalifikace (vzniknou ve spolupráci s NSK – instruktor a odborník z praxe/lektor odborného vzdělávání). Obsahem vzdělávacího programu bude rozvoj kompetencí potřebných pro efektivní výuku a komunikaci se žáky.
Vzdělávacích aktivit se mohou účastnit všechny školy včetně těch, které budou součástí partnerství. Při realizaci koučování budou dvojice z partnerství upřednostněny.
Součástí budou také informační semináře s tematikou související s vytvořenými modely spolupráce škol a zaměstnavatelů, určené pro zřizovatele škol a učitele.
KA3: Analýzy a doporučení
Zpracování vstupního analytického materiálu;
Evaluace projektu a šíření výstupů;
Závěrečná konference.
Bude provedena analýza spolupráce škol a firem ve všech oborech vzdělání, analytická studie bude obsahovat sumarizaci problémových okruhů. Podněty a výsledky analýz budou využity pro úpravu dílčích výstupů KA1, KA2.
Další činností v KA3 bude realizace průběžné interní a externí evaluace, jejímž výstupem bude:
Vyhodnocení modelů spolupráce škol a firem;
Návrh souboru opatření a doporučení pro zavedení legislativních změn na podporu spolupráce škol a firem, a to jako stěžejní výstup projektu.
Pro účely projektu bude zřízena a zpřístupněna komunikační platforma na Metodickém portálu rvp.cz.
Pro spolupráci škol a firem bude vytvořen prostor pro komunikaci se všemi zúčastněnými stranami.
Závěrečná konference se zaměří na prezentaci výstupů projektu, modelů spolupráce, realizovaných a ověřených partnerství škol a firem, prezentace metodických materiálů a nastartování následné spolupráce s využitím ověřených prvků. Na závěrečné konferenci je předpokládána aktivní účast zástupců úspěšně realizovaných partnerství.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp