Kvalitní vzdělání pro mladé
Projekt Metalnet
Zrychlená navigace - HomePage - Projekty - Metalnet
METALNET - nová úroveň výuky technických oborů na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0046
Partner 1, Jablunkov
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb - příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov se zapojuje do projektu, který je zaměřený na oblast technického vzdělávání žáků středních odborných škol. Při výuce technických předmětů jako strojnictví, strojírenská technologie, technologie svařování, elektrotechnika, mechanika a taktéž při výuce tematických celků odborného výcviku a odborných praxí vzniká potřeba inovovat studijní materiály, reagovat na poslední vývojové trendy, využívat prostředky ICT a Internet jak ve výuce ve škole, tak v domácí přípravě žáků.
Projekt principiálně navazuje na projekt Autonet, který je v závěrečné fázi realizace, kde partnerské školy získaly zkušenosti s tvorbou inovativních, didaktických studijních materiálů s možností využití pro školní výuku pro e-learningové studium.
Inovativnost a jedinečnost předkládaného projektu spočívá v obohacení partnerských škol v podobě poskytnutí a vzájemné výměně zpracovaných tematických výstupů, pracovních listů, powerpointových prezentací, videosnímků a animací pro interaktivní tabule. Tento princip umožní v relativně krátké době vzniknout desítkám témat, která se na odborných školách aktuálně vyučují. Tyto inovativní výstupy významně zefektivní přípravu žáků technických oborů.
Odborní tvůrci z řad učitelů technických oborů zpracují výstupy z pěti produktů, každý produkt bude obsahovat 4-5 dílčích témat.
Partner 2, Frýdek-Místek
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Lískovecká 2089, Frýdek-Místek
Vzhledem ke zkušenostem z dalších projektu, vidíme zde možnost zpracovat určité studijní a výukové materiály pro další podporované technické obory, převážně strojírenské. V dnešní době je třeba více přiblížit problematiku učiva žákům, zejména spojením s názornými ukázkami a praxí. V tomto projektu chceme využít zkušeností učitelů a tvůrců v úzké spolupráci s firmami, se kterými již léta spolupracujeme.
Hlavním záměrem je zkvalitnění výuky ve strojírenské a elektrotechnické oblasti s využitím audiovizuální techniky. Chceme vytvořit kvalitní pracovní listy, které můžeme použít ve výuce jak našich studentů, tak pro další potřeby vzdělávání formou dílčích kvalifikací nebo rekvalifikací.
Určitě je velmi výhodné na projektu spolupracovat s dalším partnery, a tím si předávat zkušeností z dané problematiky. Toto jsme si mohli ověřit při spolupráci v jiných projektech, především v projektu Autonet. V daných oblastech je nedostatek vhodných názorných materiálů, neexistuji žádné pracovní listy a moderní učební texty, ve kterých by žák mohl studovat moderní postupy a trendy.
V projektu budeme mít všichni podobnou práci, zaměřenou na tvorbu výukových materiálů, které budou obsahovat učební texty, pracovní listy, sady testů, powerpointové prezentace, videomateriál a prezentace pro interaktivní tabule.
Partner 3, Karvina
Střední škola techniky a služeb - příspěvková organizace
Tř. Osvobození 60/1111, Karviná - Nové Město
Projekt Metalnet vyplývá z potřeby tvorby výukových materiálů v elektronické podobě a jejich následném využití e-learningovým systémem výuky. V současné době je velmi málo dostupná odborná literatura pro žáky technických oborů v jednoduché, čitelné podobě s jasným a srozumitelným jazykem pro věkovou kategorii žáků střední odborné školy. Cílem je vytvořit sadu krátkých témat vystihující danou technickou oblast.
Pro odborné předměty technických oborů chybí na trhu elektronické výukové materiály. Školy si je musí tvořit samy. Rychlý vývoj ve všech oblastech techniky způsobuje, že tištěné učebnice rychle morálně zastarávají. Elektronické výukové systémy umožňují pružně reagovat na novinky ve světě techniky a pomocí e-learningových systémů je ihned dostat k cílové skupině.
Nový projekt navazuje na úspěšný projekt AutoNet (zaměřený na automobilní obory), který právě výše uvedené prvky naplňuje. Projekt je zaměřen na strojírenské obory a základ elektrotechnických oborů, který je uplatnitelný i ve strojírenských oborech. Naše škola je zaměřena především na technické obory a projekt se tak týká největšího procenta žáků školy.
Zpracováním výukových materiálů vzrůstá erudice učitelů, obohacená spoluprací učitelů z partnerských škol a výměnou jejich zkušeností. Vytvořené materiály využijí všechny partnerské školy a v budoucnu i další školy se stejným či obdobným zaměřením. Učitelé a žáci efektivněji využijí výukovou hodinu, prověří stupeň svých znalostí. Učitelé snadněji motivují žáky použitím moderních výukových metod. Jedná se o zásadní inovaci výuky odborných předmětů - tvorba nových, velmi názorných výukových materiálů.
Partner 4, Ostrava-Vítkovice
Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
Moravská 2/964, Ostrava-Vítkovice
V kontextu dynamického rozvoje strojírenského průmyslu a příbuzných oborů je kladen důraz na zvyšování kvality výuky technicky zaměřených oborů středních odborných škol a středních odborných učilišť s ohledem na uplatnění absolventů jak v praxi, tak v dalším studiu.
Cílem naší účasti v projektu METALNET je vytvoření uceleného souboru výukových materiálů inovujících formy a metody vzdělávacího programu střední odborné školy.
V současném trendu aktualizace a inovace vyučovacího procesu vnímáme jako negativní faktor nedostatek moderních, systematicky uspořádaných učebních materiálů, a roztříštěnost i zastaralost některých materiálů stávajících.
Hlavním důvodem naší projektové účasti je implementace nových forem a metod výuky do vytvoření inovativních výukových materiálů, učebních textů, pracovních listů, řešených příkladů, modelů a schémat, a to zejména v rámci interaktivní výuky. Klademe důraz na propojenost tematických celků, sjednocení terminologie a mezipředmětovou spolupráci.
Cílovou skupinou jsou žáci SOŠ a SOU. Zkvalitnění a zatraktivnění výuky, například formou e-learningového učení a interaktivních učebnic, směřuje k aktivizaci žáků v zapojení do vzdělávání, k spoluvytváření výuky, k větší motivovanosti žáků a v neposlední řadě k uplatňování principu názornosti a systematičnosti ve vzdělávacím procesu.
Partner 5, Bohumín
Střední škola, - příspěvková organizace
Husova 283, Bohumín
Projekt Metalnet akceptuje prioritou modernizovat a rozvíjet výuku technických oborů a podporovat přírodovědné a technické vzdělávání řemeslných oborů. Realizace projektu přispěje k naplnění představy zaměstnavatelů, rodičů a žáků o moderní výuce.
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu žáků technických a řemeslných oborů, pro které budou naší školou vytvořeny výstupy v podobě pracovních listů, prezentací, učebních textů a také video ukázek. Zejména video ukázky z vlastní dílny považujeme za velmi přínosné a inovativní prvky, které lze využít jak v hodinách teorie, tak i na pracovišti dílen.
Pořízení vybavení odborných učeben moderními pomůckami, audiovizuální a výpočetní technikou s aktuálním softwarem používaným v praxi sociálních partnerů přispěje velkou měrou k rozvoji zejména odborných kompetencí. V rámci projektových aktivit bude nutné dovybavit pracoviště odborného výcviku a odborné učebny jednak drobným nářadím, a také malými stroji a přístroji, čímž bude zajištěna možnost využití všech výstupů projektu co největšímu počtu žáků technických a řemeslných oborů.
Významným pozitivním činitelem je fakt, že projekt je zaměřen na širokou škálu oborů, u nichž se v rámci mezipředmětových vztahů prolínají odborné kompetence ve všeobecně vzdělávacích předmětech zaměřených na přírodovědné vzdělávání, zejména fyzikální a matematické vzdělávání, s kompetencemi v rámci odborných předmětů a odborné praxe. V naší škole je tak fakticky možné využít výstupy projektu u všech v současné době vyučovaných technických oborech.
Partner 6, Havířov
Střední škola technických oborů - příspěvková organizace
Lidická 1a/600, Havířov - Šumbark
Úspěšnou realizaci výchovně vzdělávacích cílů a ŠVP nelze realizovat bez moderních prvků ve výuce. Zapojení do projektu nám umožní realizovat inovativní postupy ve výuce s využitím elektronických výukových materiálů, které pomohou nahradit některé málo zpracované oblasti a problematiku témat pro žáky technických oborů nebo zefektivnit výuku použitím zajímavých forem a metod s ohledem na intelekt a věkové kategorie žáků.
Vyřešíme tím zároveň do určité míry i nedostatek odborné literatury a učebnic pro některé obory nebo málo zpracované oblasti oborů. Některé vlastní zkušenosti z odborné a teoretické výuky nám umožní vyvarovat se některým nedostatkům a zaměřit se na klíčové oblasti související hlavně s důkladným pochopením učiva, maximální názorností a hlavně aktivizujícími formami procvičování a upevňování učiva, včetně zajištění zpětné vazby úspěšnosti přípravy žáků. E-learningové zpracování učebních materiálů, testové úlohy a cvičení tak splní celou řadu dalších výchovně vzdělávacích cílů a aspektů, které bychom při klasické formě vyučování nemohli často úspěšně realizovat.
Předcházející úspěšné zapojení do projektu AutoNet, přínosná spolupráce s některými partnery (Automobilka Hyundai, servisy atd.) nám umožňuje lépe se orientovat v dané oblasti techniky, řešit problémy a požadavky vedoucí k modernímu vyučování a zvyšování efektivity výuky.
Při realizaci projektu se současně splní některé úkoly a představy dalších sociálních partnerů (veřejnosti, žáků, zaměstnavatelů atd.) o názorné a moderní výuce ve škole, při současném zvýšení další vzdělanosti a odbornosti pedagogů. Nezanedbatelný je také přínos pro pedagogy a žáky dalších škol, kteří mohou těchto výsledků využívat a někteří z nich jsou současně našimi dlouhodobými partnery.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp