Kvalitní vzdělání pro mladé
Podávání informací
Zrychlená navigace - HomePage - O škole - Dokumenty školy - Podávání informací
Zveřejňujeme informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. dle §5
1. Důvod a způsob založení subjektu
ZL/296/2001 Moravskoslezský kraj. Rada kraje vydává na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 18/654/1 ze dne 25. září 2003 zřizovací listinu příspěvkové organizace Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace (dále jen organizace).
Čl. I - Označení zřizovatele
Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692.
V souladu s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. července 2001, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky č. j. 11584/2001-3070 ze dne 20. září 2001.
Čl. II - Název organizace
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Čl. III - Sídlo organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
Čl. IV - Identifikační číslo organizace
00100340
Čl. V - Právní forma organizace
Příspěvková organizace
Čl. VI - Vymezeni hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
Hlavním účelem zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků a uchazečů pro získání úplného středního odborného vzdělání nebo středního odborného vzdělání.
Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
poskytuje úplné střední odborné vzdělání ve středním odborném učilišti zakončené úspěšným vykonáním maturitní zkoušky nebo střední odborné vzdělání zakončené úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky ve studijních nebo učebních oborech,
připravuje ve studijních oborech pro výkon některých náročných dělnických povolání a některých technickohospodářských činností provozního charakteru,
připravuje pro výkon dělnických povolání a odborných činností odpovídajících příslušnému učebnímu oboru,
poskytuje úplné střední odborné vzdělání ve střední odborné škole zakončené úspěšným vykonáním maturitní zkoušky,
připravuje především pro výkon odborných činností,
připravuje i pro studium na vysoké škole,
zabezpečuje stravování žáků a pracovníků školy ve školní jídelně.
Čl. VII - Statutarní orgán organizace
Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje po předchozím souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy, správními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.
2. Jmenování ředitele
Moravskoslezský kraj, rada kraje svým usnesením č. 47/3938 ze dne 14. října 2004 podle ustanovení zákona č. 129/2000sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 564/1990 sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 65/1965 sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů byl do funkce ředitele Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace jmenován dnem 1.11.2004 Ing. Roman Szotkowski
V Ostravě dne: 19.10.2004, hejtman kraje Ing. Evžen Tošenovský.
3. Poskytování informací
Ing. Roman Szotkowski, ředitel školy +420 558 357 354,
Mihcaela Byrtusová, sekretářka +420 558 357 811,
Libuše Byrtusová, ekonom +420 558 341 950,
Přijímání a písemné vyřizování žádostí: Michaela Byrtusová, sekretářka.
Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doporučenou poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat).
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace ve smyslu čl. 2 odst. 5, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.
Není-li žádost vyřízena ústně v souladu s čl. 9, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (vč. možnosti pořízeni kopie) nebo na paměťových médiích.
4. Postup při vyřizování stížností oznámení a podnětů
Škola postupuje dle vládni vyhlášky č. 150/1958 Ú.I.
Všechny stížnosti nutno urychleně a odpovědně prozkoumat a vyřídit.
Prošetřování stížností musí být prováděno bez průtahů a hospodárně.
Musí být prošetřeny všechny body stížnosti, sepsán zápis. Zápis podepíše pracovník provádějící šetření a všichni účastníci řízení.
Stížnosti vyřizují a prošetřují ty útvary organizace, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.
Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě, musí být vyřízeny do 10 dnů.
Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. O důvodech musí být uvědoměn stěžovatel do 5 dnů.
5. Údaje, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání
Odvolání je přípustné:
Proti rozhodnutím ředitele školy uvedeným v §3 odst. 2 zákona 564/90 Sb. ve znění zákona 139/195 Sb. ve lhůtě: do 15 dnů od oznámení rozhodnutí. V případě rozhodnutí o přijetí ke studiu na středních školách do 8 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím školy. Bližší postup je stanoven zákonem č. 71/1967 Sb.
6. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí ředitel školy při výkonu své působnosti
Zákon 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
Zákon 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)
Vyhláška 150/1958 U.l.o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
Vyhláška 10/1997 Sb., Přijímaní žáků na střední školy
Vyhláška 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona 138/195 Sb.
Vyhláška 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky 187/92 Sb., 241/93 Sb., a zákona 138/95 Sb.
Zákon 76/1978 Sb., zákon o školských zařízeních
Zákon 71/11967 Sb., o správním řízení (správní řád)
Vyhláška 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školského úřadu
Vyhláška 291/1991 Sb., o základní škole ve znění vyhl. 225/93 Sb.a zákona 138/195 Sb.
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
7. Sazebník úhrad za poskytování informací
za fotokopii zveřejněné informace (část II, čl. 4, odst. 1) - kopie jedné stránky 3,- Kč
za poskytnutí doprovodné informace 10,- Kč
zaslání informace poštou - poplatek dle bodu 1,2 + poštovné dle tarifů (dobírkou)
Předpisy a všechny informace jsou uloženy k nahlédnutí v knihovně školy v době od 7,30 do 14,30 hod.
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytováni informací a její přílohy jsou k nahlédnutí na sekretariátě školy.
Spolupracujeme
Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace
Školní 416, 739 91 Jablunkov
+420 558 357 811, sekretariat@sosjablunkov.cz
IČ: 00100340, Datová schránka: x6dj8jp